X

PENNINGTVÄTT

 

Motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism 

För att förhindra penningtvätt har GCC Capital AB en skyldighet att samla information om alla våra kunder. I enlighet med regler från EU har Sverige antagit en lagstiftning, lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, vars syfte är att förhindra att bland annat kreditmarknadsbolags, bankers och försäkringsföretags tjänster används för att dölja eller omsätta vinningen från brottslig verksamhet eller finansiering av terrorism. 
De bolag som omfattas av lagen ska därför vid ingången av en affärsförbindelse samt löpande 
kontrollera kunders identitet och granska transaktioner för att kunna upptäcka sådana som bolaget 
misstänker eller har skälig grund att misstänka kan vara ett led i penningtvätt eller finansiering av 
terrorism. All kundinformation behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess samt Personuppgiftslagen. 

 
Varför ställer vi frågor? 

Enligt lagen måste vi lära känna dig bättre för att till exempel förstå syftet med affärsförhållandet och 
dina transaktioner. Du behöver legitimera dig med BankID och lämna tillfredsställande svar på våra frågor för att vi ska kunna utföra önskade tjänster. Det är därför vi bland annat behöver fråga dig om följande: 

 

  • Var kommer dina pengar ifrån? 
  • Vad är syftet med dina transaktioner och affärer? 
 
Politiskt utsatt person 

Speciella regler gäller också för personer i politiskt utsatt ställning så kallad PEP (Politically exposed person). Därför behöver vi känna till om du är en PEP. En PEP är en person som har eller tidigare har haft en viktig offentlig funktion eller en viss befattning. Är du en sådan persons kända medarbetare, närmaste familjemedlem eller om du har en nära förbindelse med en sådan person ska även detta meddelas GCC Capital AB. 

 

Som viktig offentlig funktion avses: 

  • Stats eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar 
  • Parlamentsledamöter 
  • Domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsligaorgan på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas 
  • Högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankens styrande organ       
  • Ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten 
  • Personer som ingår i statsägda företags förvaltningslednings, eller kontrollorgan 

 

När en PEP har upphört att utöva sina funktioner ska denne under minst 18 månader därefter fortsätta att ses som en PEP. Därefter ska GCC Capital AB göra en riskbedömning. Som känd medarbetare avses den som tillsammans med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag eller en person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP. Som nära familjemedlem avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och barns make/maka, registrerad partner eller sambor samt föräldrar. 

 

En person som har nära förbindelse med en PEP är en person inte nödvändigtvis har en affärsförbindelse med en PEP, utan skulle till exempel kunna ha förbindelser genom medlemskap i samma politiska parti m.m. 

 

Läs mer här: 

Finansinspektionen 
Bankföreningen 

 

KONTAKTA OSS
  • *
  • *