X

OM GCC CAPITAL AB

 

Bakgrund
 

GCC Capital AB grundades år 1953. Företaget bildades initialt som fastighetsbolag, och blev efter en tid inom det Wallenbergägda Incentivegruppen Gambro Credit AB som en del i Gambrokoncernen. Kreditmarknadsbolagstillståndet erhölls redan 2000 och verksamheten bestod då huvudsakligen av finansiering av medicinteknisk utrustning i många olika länder. Sedan 2021 ägs GCC Capital av Brocc Holding AB och bedriver verksamhet inom inlåning genom konkurrenskraftiga räntor och utlåning genom flexibla finansieringslösningar till företag och privatpersoner. GCC Capital är anslutet institut till insättningsgarantin och inlåningsverksamheten attraherar också kunder som söker placeringar med låg risk. Som kreditmarknadsbolag står bolaget under Finansinspektionens tillsyn.

Sedan 2016 bedrivs verksamheten också från Finland i filialform, då genom varumärket Balanzia (registrerad bifirma). Balanzias huvudsakliga produktområden är privatlån och kortare företagskrediter. Även om bolaget har erfarenheter av att bedriva cross-borderaffärer till många delar av världen ligger fokus idag på transaktioner inom Norden, gärna med små- och medelstora bolag inom t.ex. fastighet, bygg, aviation och restaurang, och särskilt gärna med bolag och individer som upplever att de inte har fått tillräcklig stöd eller service från sin bank. Vi utmanar bankerna även genom att ta oss tid till den riskbedömning som krävs för att kunna hjälpa våra kunder på ett rättvist och proaktivt sätt. Våra noggranna analyser bidrar till att hålla nere kreditförlusterna och på så sätt bygga upp en relativt stark kapitalbas. Därmed kan vi också erbjuda våra kunder en god sparränta.

Vårt affärskoncept grundar sig i kundorienterad, långsiktig och kompetent kreditgivning till små och medelstora företag på växande marknader. Gentemot privatpersoner konkurrerar vi med snabbhet, innovationsförmåga och hög servicenivå.

Kärnvärdena för GCC Capital definieras av ödmjukhet, passion, nyfikenhet och engagemang. Bolaget ska uppfattas som lösningsorienterat, tillgängligt och kunnigt. Kunderna ska uppleva flexibilitet och proaktivitet.

Med en stabil och obunden ägarkrets och kunnig, erfaren och kundorienterad personal, samt med kombinationen av ett globalt storbolags historik och det hemvävt entreprenörsledda nuläget, så ser vi goda förutsättningar för fortsatt expansion.  

 

Styrelse


Det är viktigt att styrelseledamöterna har ett gott anseende och är väl insatta i de regelverk som styr och påverkar verksamheten. Detta säkerställs bl.a. genom regelbundna utbildningar och utvärderingar. Styrelseledamöterna ska ledningsprövas av Finansinspektionen och genomgår en årlig intern lämplighetsbedömning. Kriterier som beaktas vid sådan bedömning är erfarenhet, utbildning, potentiella intressekonflikter, möjlighet att lägga ned tillräckligt med tid samt förmåga att utföra sina uppgifter självständigt utan otillbörlig påverkan från andra personer. Styrelsen består av följande personer: 
 

Jörgen Olsson, 1961, Ordförande

VD och koncernchef för Hoist Finance AB 2012-2018, Chef för Corporate Banking på Kaupthing Bank Sverige AB, ledande befattningar inom SEB/Enskilda Corporate och Group Treasurer på Elekta AB. Styrelseledamot för Hoist Finance AB 2010-2018. Styrelseordförande för Oasmia Pharmaceutical AB 2019-2020. Utbildning Ekonomexamen, Luleå Universitet.

Styrelseordförande för Copperstone Resources AB sedan maj 2020.

 

Mats Eriksson, 1961, Ledamot

Mats har bland annat varit Head of Consumer Credits på Nordnet Bank såväl som delaktig i att bygga upp konsumentkrediter på Svea Ekonomi.

 

Adrian Innergård, 1980, Ledamot

General Manager för Northern Europe Perrigo. Adrian har tidigare haft uppdrag på Wrigley & Procter & Gamble.  Han har en MSc i Finance & Accounting från Handelshögskolan i Stockholm.

 
Mattias Eklund, 1970, Ledamot

Tidigare partner och Managing Director på 3i. Han har en MSc i Accounting & Finance samt Market från Handelshögskolan i Stockholm.

 
Patrick De Muynck, 1956, Ledamot

Patrik är partner hos EQT Holdings och har tidigare varit Managing Director på Elior. Han är utbildad vid University of Brussels.

 
Jonas Gombrii, 1971, Ledamot

Jonas är partner på advokatbyrån Born Advokater och är specialiserad inom M&A, bank och fastigheter.

 

 

 

Verkställande Direktör


Jonathan Klein-Strandberg, 1984, VD.
 

 

Kontrollfunktioner
 

Riskkontrollfunktion

Ansvarig för funktionen för riskkontroll utses av styrelsen och är direkt underställd VD. Funktionen är oberoende och självständig gentemot den operativa verksamheten. Funktionens granskningar innefattar analyser av vilka risker som verksamheten är förknippad med samt hur befintliga och förväntade riskfaktorer hanteras i den löpande verksamheten. Funktionens granskningar genomförs enligt en av styrelsen årligen fastställd granskningsplan. Ansvarig för funktionen rapporterar sin bedömning av bolagets risker till styrelsen. Rapportering sker minst kvartalsvis och lämnas såväl skriftligen som muntligen.
 

Regelefterlevnadsfunktion

Ansvarig för funktionen för regelefterlevnad utses av styrelsen och är direkt underställd VD. Funktionen är oberoende och självständig gentemot den operativa verksamheten. Funktionen ansvarar för att den tillståndspliktiga verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regelverk. Funktionen lämnar råd och stöd till bolagets medarbetare och styrelse avseende de lagar, förordningar och interna regler som reglerar den tillståndspliktiga verksamheten. Funktionens granskningar genomförs enligt en av styrelsen årligen fastställd granskningsplan. Ansvarig för funktionen rapporterar gjorda bedömningar och iakttagelser till styrelsen. Rapportering sker minst kvartalsvis och lämnas såväl skriftligen som muntligen.
 

Internrevision

Funktionen för internrevision utses av och är direkt underställd styrelsen. Funktionen är oberoende och självständig gentemot den operativa verksamheten. Internrevisionen granskar och utvärderar bl.a. funktionen för riskkontroll och regelefterlevnad samt bolagets riskhantering. Internrevision genomförs enligt en av styrelsen årligen fastställd revisionsplan. Planen syftar till att beskriva internrevisionens inriktning och insatser kopplade till preciserade riskområden. Dessa riskområden grundar sig på utförd riskanalys. Internrevisionen ska minst årligen rapportera till styrelsen. Ansvarig för internrevision är bolagets styrelseordförande, funktionens uppgifter har utkontrakterats till KPMG.

 

Bolagsstyrning
 

Bolaget styrs av såväl externa som interna regelverk. Externt genom lagar, förordningar och föreskrifter. Internt genom bolagsordning, styrelsens arbetsordning, policies, instruktioner och rutiner.

Bolagsstämman utser styrelseledamöter och externrevisorer, fastställer årsredovisningar, beslutar om dispositioner beträffande bankens vinst eller förlust, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och VD samt fastställer arvoden åt styrelsen och externrevisorer.

Styrelsen utser styrelseordförande, verkställande direktören (VD), utskott samt ansvar för att bolaget har funktioner för Internrevision, Regelefterlevnad och Riskkontroll.

Styrelsen rapporterar till bolagsstämma. Compliancefunktionen och Riskfunktionen rapporterar till VD och Styrelse. Internrevisionen rapporterar till VD, Styrelse och Externrevisionen.

VD:s arbete regleras huvudsakligen i aktiebolagslagen och i styrelsens VD-instruktion samt fastställda policys. VD ansvarar för att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande i den dagliga operativa verksamheten. VD rapporterar löpande till styrelsen. 

Övriga funktioner rapporterar direkt till ledningen på månadsbasis och är indelade i affärsområdena Företag Norden, Konsumentkredit Sverige, Factoring Sverige, Factoring Finland och Konsumentkredit Finland, respektive stödfunktionerna Ekonomi och IT/Administration.

KONTAKTA OSS
FINANSIELL INFORMATION
TitleCategorySize
PDFRemuneration PolicyÖvrigt252,37 Kb
PDFGCC ErsättningspolicyÖvrigt104,58 Kb
PDFBrocc Holding AB förvärvar GCC Capital ABÖvrigt73,78 Kb
PDFBilaga 1 ErsättningspolicyÖvrigt228,82 Kb
PDFGCC ErsättningspolicyÖvrigt137,37 Kb
PDFÅrlig information om risk- och kapitalhantering 20202021171,51 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q1 20212021196,61 Kb
PDFDelårsrapport 20212021712,93 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Grupp Q1 20212021197,04 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q1 20202020178,45 Kb
PDFDelårsrapport 20202020343,26 Kb
PDFÅrsredovisning 202020202,12 Mb
PDFOffentliggörande GCC Capital Grupp Q1 20202020177,94 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q4 20202020196,43 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Grupp Q2 20202020162,61 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Grupp Q3 2020202048,85 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Grupp Q4 20202020196,52 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q2 20202020197,12 Kb
PDFÅrlig information om risk- och kapitalhantering 20192020172,37 Kb
PDFÅrsredovisning 20192020584,25 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q3 20202020197,57 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q3 20192019196,37 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q2 20192019203,14 Kb
PDFDelårsrapport 20192019914,85 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group Q2 20192019181,21 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group Q1 20192019179,31 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q1 20192019179,42 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group Q3 20192019178,42 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group Q4 20192019203,96 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q4 20192019204,05 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group Q1 2018201821,02 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group Q1-Q2 2018201821,73 Kb
PDFPelare 3 GCC Capital AB 2018-Q3201874,93 Kb
PDFPelare 3 GCC Capital AB 2018-Q42018179,44 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q1-Q2 2018201825,36 Kb
PDFPelare 3 GCC Capital Group 2018-Q3201860,70 Kb
PDFPelare 3 GCC Capital Group 2018-Q42018179,19 Kb
PDFÅrlig information om risk- och kapitalhantering 20182018497,71 Kb
PDFRisk och kapitalrapport 2017-12-312018322,83 Kb
PDFÅrsredovisning 2018201813,80 Mb
PDFDelårsrapport 201820182,79 Mb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q1 2018201820,29 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q1-Q4 20172017141,07 Kb
PDFÅrsredovisning 2017201723,48 Mb
PDFDelårsrapport 201720171,56 Mb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group Q1-Q4 20172017142,12 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Kapitaltäckning 20162016114,86 Kb
PDFÅrsredovisning 2016201617,30 Mb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group Likviditetsrapport 20162016199,37 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Likviditetsrapport 20162016200,09 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group Kapitaltäckning 20162016127,93 Kb
PDFDelårsrapport 20162016180,63 Kb
PDFGCC Capital AB Risk- och kapitalrapport2016618,60 Kb
PDFDelårsrapport 20152015187,34 Kb
PDFÅrsredovisning 201520152,34 Mb
PDFGCC Offentliggörande 201520151,14 Mb
PDFInformation om ersättningssystem GCC Capital AB avseende räkenskapsår 20152015105,54 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group 201520151,14 Mb
PDFDelårsrapport 20142014197,29 Kb
PDFÅrsredovisning 201420141,73 Mb
PDFPeriodisk information GCC Capital AB 2014201427,39 Kb
PDFPeriodisk information GCC Capital Group 2014201426,97 Kb
PDFDelårsrapport 201320131,97 Mb
PDFÅrsredovisning 201320131,66 Mb
PDFÅrsredovisning 201220127,62 Mb
PDFÅrsvis information 2012201272,13 Kb
PDFDelårsrapport 20122012416,16 Kb
PDFDelårsrapport 201120114,06 Mb
PDFÅrsredovisning 20112011846,63 Kb
PDFÅrsredovisning 201020106,74 Mb