X
 

Bättre kundupplevelse på ditt sparkonto!

 

Tidigare GCC Capital AB har bytt namn till Brocc Finance AB. Därför har vi även bytt namn på ditt sparkonto och uppdaterat det med en bättre kundupplevelse på Mina Sidor under Brocc.se. Där kan du hitta ditt sparengagemang och kundbild efter inloggning med BankID.
 

Det går inte längre att ansöka om ett konto här. Om du som sparkund vill ansöka om ett nytt konto ansöker du istället på Brocc.se under ‘spara’/‘öppna sparkonto’.
 

 

Har du frågor kring detta är du välkommen att mejla oss till help@brocc.se eller ringa 08-50 12 15 80.

 

 
Villkoren för ditt sparkonto blir "Allmänna villkor Brocc Spar 2022-05-16" från och med 2023-01-30. Villkoren hittar du längst ner på Brocc.se/spara under "Dokument och produktinformation".

 

 

Brocc Finance AB (tidigare GCC Capital AB)

 

Bakgrund
 

GCC Capital AB förvärvades under 2021 av Brocc Holding AB och i samband med det har företaget bytt namn till Brocc Finance AB. Namnändringen trädde i kraft 2022-06-13. 

Den statliga insättningsgarantin omfattar, precis som innan, samtliga kunders sparkonton. 

GCC Capital är nu ett varumärke under Brocc Finance AB och Brocc-koncernen behåller varumärket GCC Capital i syfte att kunna differentiera mellan de olika produkter Brocc-koncernen erbjuder. Under namnet GCC Capital har företaget bl.a. arbetat med kreditgivning till små och medelstora företagskunder. Dessa portföljer ligger kvar under varumärket GCC Capital då Brocc-koncernen inte längre bedriver nyutlåning inom detta segment.  

Brocc Finance AB tillhandahåller även fortsättningsvis in- och utlåning till privatpersoner i Sverige och Finland. Brocc Finance AB är under tillsyn från Finansinspektionen som kreditmarknadsbolag. 

 

Styrelse


Det är viktigt att styrelseledamöterna har ett gott anseende och är väl insatta i de regelverk som styr och påverkar verksamheten. Detta säkerställs bl.a. genom regelbundna utbildningar och utvärderingar. Styrelseledamöterna ska ledningsprövas av Finansinspektionen och genomgår en årlig intern lämplighetsbedömning. Kriterier som beaktas vid sådan bedömning är erfarenhet, utbildning, potentiella intressekonflikter, möjlighet att lägga ned tillräckligt med tid samt förmåga att utföra sina uppgifter självständigt utan otillbörlig påverkan från andra personer. Styrelsen består av följande personer: 
 

Liza Nyberg, 1963, Styrelseordförande

Liza har erfarenhet från bank- och fastighetssektorn och är idag VD på Svensk Fastighetsförmedling. Dessförinnan har hon haft VD-uppdrag på bland annat Landshypotek Bank, Collector Bank och Skandiamäklarna AB.

 

Mats Eriksson, 1961, Styrelseledamot

Mats har bland annat varit Head of Consumer Credits på Nordnet Bank såväl som delaktig i att bygga upp konsumentkrediter på Svea Ekonomi.

 

Mattias Eklund, 1970, Styrelseledamot

Tidigare partner och Managing Director på 3i. Han har en MSc i Accounting & Finance samt Market från Handelshögskolan i Stockholm.

 
Patrick De Muynck, 1956, Styrelseledamot

Patrick är partner hos EQT Holdings och har tidigare varit Managing Director på Elior. Han är utbildad vid University of Brussels.

 
Patrik Gunnarson, 1984, Styrelseledamot

Patrik är, tillsammans med bolagets VD, grundare till Brocc. Han har erfarenhet som entreprenör och har grundat flera bolag, däribland Hembygden Bostäder AB och Fastighets AB Caracol.

 

Verkställande Direktör


Jonathan Klein-Strandberg, 1984, VD.
 

 

Kontrollfunktioner
 

Riskkontrollfunktion

Ansvarig för funktionen för riskkontroll utses av styrelsen och är direkt underställd VD. Funktionen är oberoende och självständig gentemot den operativa verksamheten. Funktionens granskningar innefattar analyser av vilka risker som verksamheten är förknippad med samt hur befintliga och förväntade riskfaktorer hanteras i den löpande verksamheten. Funktionens granskningar genomförs enligt en av styrelsen årligen fastställd granskningsplan. Ansvarig för funktionen rapporterar sin bedömning av bolagets risker till styrelsen. Rapportering sker minst kvartalsvis och lämnas såväl skriftligen som muntligen.
 

Regelefterlevnadsfunktion

Ansvarig för funktionen för regelefterlevnad utses av styrelsen och är direkt underställd VD. Funktionen är oberoende och självständig gentemot den operativa verksamheten. Funktionen ansvarar för att den tillståndspliktiga verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regelverk. Funktionen lämnar råd och stöd till bolagets medarbetare och styrelse avseende de lagar, förordningar och interna regler som reglerar den tillståndspliktiga verksamheten. Funktionens granskningar genomförs enligt en av styrelsen årligen fastställd granskningsplan. Ansvarig för funktionen rapporterar gjorda bedömningar och iakttagelser till styrelsen. Rapportering sker minst kvartalsvis och lämnas såväl skriftligen som muntligen.
 

Internrevision

Funktionen för internrevision utses av och är direkt underställd styrelsen. Funktionen är oberoende och självständig gentemot den operativa verksamheten. Internrevisionen granskar och utvärderar bl.a. funktionen för riskkontroll och regelefterlevnad samt bolagets riskhantering. Internrevision genomförs enligt en av styrelsen årligen fastställd revisionsplan. Planen syftar till att beskriva internrevisionens inriktning och insatser kopplade till preciserade riskområden. Dessa riskområden grundar sig på utförd riskanalys. Internrevisionen ska minst årligen rapportera till styrelsen. Ansvarig för internrevision är bolagets styrelseordförande, funktionens uppgifter har utkontrakterats till KPMG.

 

Bolagsstyrning
 

Bolaget styrs av såväl externa som interna regelverk. Externt genom lagar, förordningar och föreskrifter. Internt genom bolagsordning, styrelsens arbetsordning, policies, instruktioner och rutiner.

Bolagsstämman utser styrelseledamöter och externrevisorer, fastställer årsredovisningar, beslutar om dispositioner beträffande bankens vinst eller förlust, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och VD samt fastställer arvoden åt styrelsen och externrevisorer.

Styrelsen utser styrelseordförande, verkställande direktören (VD), utskott samt ansvar för att bolaget har funktioner för Internrevision, Regelefterlevnad och Riskkontroll.

Styrelsen rapporterar till bolagsstämma. Compliancefunktionen och Riskfunktionen rapporterar till VD och Styrelse. Internrevisionen rapporterar till VD, Styrelse och Externrevisionen.

VD:s arbete regleras huvudsakligen i aktiebolagslagen och i styrelsens VD-instruktion samt fastställda policys. VD ansvarar för att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande i den dagliga operativa verksamheten. VD rapporterar löpande till styrelsen. 

KONTAKTA OSS
FINANSIELL INFORMATION
TitleCategorySize
PDFRemuneration PolicyÖvrigt252,37 Kb
PDFGCC ErsättningspolicyÖvrigt104,58 Kb
PDFBrocc Holding AB förvärvar GCC Capital ABÖvrigt73,78 Kb
PDFBilaga 1 ErsättningspolicyÖvrigt228,82 Kb
PDFGCC ErsättningspolicyÖvrigt137,37 Kb
PDFLikviditetsrisk Q2 2022202292,05 Kb
PDFDelårsrapport Brocc Finance 20222022358,16 Kb
PDFDelårsrapport Brocc Holding 20222022430,07 Kb
PDFDelårsrapport 20212021712,93 Kb
PDFÅrlig information om risk- och kapitalhantering 20202021171,51 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q1 20212021196,61 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Grupp Q1 20212021197,04 Kb
PDFÅrsredovisning Brocc Holding AB 20212021901,02 Kb
PDFÅrsredovisning GCC Capital AB 20212021819,77 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q4 20202020196,43 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q1 20202020178,45 Kb
PDFÅrsredovisning 202020202,12 Mb
PDFÅrsredovisning 20192020584,25 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Grupp Q1 20202020177,94 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Grupp Q2 20202020162,61 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Grupp Q3 2020202048,85 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Grupp Q4 20202020196,52 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q2 20202020197,12 Kb
PDFÅrlig information om risk- och kapitalhantering 20192020172,37 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q3 20202020197,57 Kb
PDFDelårsrapport 20202020343,26 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q3 20192019196,37 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q2 20192019203,14 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group Q2 20192019181,21 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q4 20192019204,05 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group Q1 20192019179,31 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group Q3 20192019178,42 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group Q4 20192019203,96 Kb
PDFDelårsrapport 20192019914,85 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q1 20192019179,42 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group Q1 2018201821,02 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group Q1-Q2 2018201821,73 Kb
PDFPelare 3 GCC Capital AB 2018-Q3201874,93 Kb
PDFPelare 3 GCC Capital AB 2018-Q42018179,44 Kb
PDFPelare 3 GCC Capital Group 2018-Q3201860,70 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q1-Q2 2018201825,36 Kb
PDFPelare 3 GCC Capital Group 2018-Q42018179,19 Kb
PDFÅrlig information om risk- och kapitalhantering 20182018497,71 Kb
PDFRisk och kapitalrapport 2017-12-312018322,83 Kb
PDFÅrsredovisning 2018201813,80 Mb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q1 2018201820,29 Kb
PDFDelårsrapport 201820182,79 Mb
PDFÅrsredovisning 2017201723,48 Mb
PDFDelårsrapport 201720171,56 Mb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group Q1-Q4 20172017142,12 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q1-Q4 20172017141,07 Kb
PDFÅrsredovisning 2016201617,30 Mb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Kapitaltäckning 20162016114,86 Kb
PDFGCC Capital AB Risk- och kapitalrapport2016618,60 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Likviditetsrapport 20162016200,09 Kb
PDFDelårsrapport 20162016180,63 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group Likviditetsrapport 20162016199,37 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group Kapitaltäckning 20162016127,93 Kb
PDFÅrsredovisning 201520152,34 Mb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group 201520151,14 Mb
PDFDelårsrapport 20152015187,34 Kb
PDFInformation om ersättningssystem GCC Capital AB avseende räkenskapsår 20152015105,54 Kb
PDFGCC Offentliggörande 201520151,14 Mb
PDFDelårsrapport 20142014197,29 Kb
PDFÅrsredovisning 201420141,73 Mb
PDFPeriodisk information GCC Capital AB 2014201427,39 Kb
PDFPeriodisk information GCC Capital Group 2014201426,97 Kb
PDFDelårsrapport 201320131,97 Mb
PDFÅrsredovisning 201320131,66 Mb
PDFÅrsvis information 2012201272,13 Kb
PDFDelårsrapport 20122012416,16 Kb
PDFÅrsredovisning 201220127,62 Mb
PDFÅrsredovisning 20112011846,63 Kb
PDFDelårsrapport 201120114,06 Mb
PDFÅrsredovisning 201020106,74 Mb