X

OM GCC CAPITAL AB

 

Bakgrund
 

GCC Capital AB grundades år 1953. Företaget bildades initialt som fastighetsbolag, och blev efter en tid inom det Wallenbergägda Incentivegruppen Gambro Credit AB som en del i Gambrokoncernen. Kreditmarknadsbolagstillståndet erhölls redan 2000 och verksamheten bestod då huvudsakligen av finansiering av medicinteknisk utrustning i många olika länder. Sedan 2010 ägs GCC Capital av Accastum AB och bedriver verksamhet inom inlåning genom konkurrenskraftiga räntor och utlåning genom flexibla finansieringslösningar till företag och privatpersoner. GCC Capital är anslutet institut till insättningsgarantin och inlåningsverksamheten attraherar också kunder som söker placeringar med låg risk. Som kreditmarknadsbolag står bolaget under Finansinspektionens tillsyn.

Sedan 2016 bedrivs verksamheten också från Finland i filialform, då genom varumärket Balanzia (registrerad bifirma). Balanzias huvudsakliga produktområden är fakturafinansiering (köp och belåning av faktura), privatlån och kortare företagskrediter. Även om bolaget har erfarenheter av att bedriva cross-borderaffärer till många delar av världen ligger fokus idag på transaktioner inom Norden, gärna med små- och medelstora bolag inom t.ex. fastighet, bygg, aviation och restaurang, och särskilt gärna med bolag och individer som upplever att de inte har fått tillräcklig stöd eller service från sin bank. Vi utmanar bankerna även genom att ta oss tid till den riskbedömning som krävs för att kunna hjälpa våra kunder på ett rättvist och proaktivt sätt. Våra noggranna analyser bidrar till att hålla nere kreditförlusterna och på så sätt bygga upp en relativt stark kapitalbas. Därmed kan vi också erbjuda våra kunder en god sparränta.

Vårt affärskoncept grundar sig i kundorienterad, långsiktig och kompetent kreditgivning till små och medelstora företag på växande marknader. Gentemot privatpersoner konkurrerar vi med snabbhet, innovationsförmåga och hög servicenivå.

Kärnvärdena för GCC Capital definieras av ödmjukhet, passion, nyfikenhet och engagemang. Bolaget ska uppfattas som lösningsorienterat, tillgängligt och kunnigt. Kunderna ska uppleva flexibilitet och proaktivitet.

Med en stabil och obunden ägarkrets och kunnig, erfaren och kundorienterad personal, samt med kombinationen av ett globalt storbolags historik och det hemvävt entreprenörsledda nuläget, så ser vi goda förutsättningar för fortsatt expansion.  

 

Styrelse


Det är viktigt att styrelseledamöterna har ett gott anseende och är väl insatta i de regelverk som styr och påverkar verksamheten. Detta säkerställs bl.a. genom regelbundna utbildningar och utvärderingar. Styrelseledamöterna ska ledningsprövas av Finansinspektionen och genomgår en årlig intern lämplighetsbedömning. Kriterier som beaktas vid sådan bedömning är erfarenhet, utbildning, potentiella intressekonflikter, möjlighet att lägga ned tillräckligt med tid samt förmåga att utföra sina uppgifter självständigt utan otillbörlig påverkan från andra personer. Styrelsen består av följande personer: 
 

Mats Pallin, 1966, Ordförande

Mats tidigare uppdrag har varit olika positioner inom Nordea Bank, bl. a. Regionchef och chef för Cash Management Sales i Sverige.  Mats innehar totalt sex styrelseuppdrag och förutom engagemanget i GCC Capital är han styrelseledamot i Vaimo AB samt verksam i några mindre ”start-ups”. 

Mats bidrar med kunskaper och färdigheter inom traditionell bankverksamhet och har en lång erfarenhet från finanssektorn. Mats är nationalekonom.

 

Anders Eriksson, 1965, Ledamot

Anders driver familjeföretaget Scandector som i huvudsak har två verksamhetsgrenar, tillverkning av registreringsskyltar samt billogistik. Genom Scandector har Anders även ett engagemang i det tyska bolaget Erik Utsch AG, som bedriver verksamhet med registreringsskyltar samt i några vilande bolag och fastighetsbolag.

Anders innehar totalt 19 styrelseposter i Sverige och i Tyskland.

 

Svante Wedman, 1964, Ledamot

Svante Wedman är ägare av bolagsgruppen AB Gespann där AB Faluplast är den största verksamheten. Faluplast utvecklar, tillverkar och säljer VVS – produkter i plast. Gespann äger också ett antal minoritetsposter och intressentposter i onoterade privata bolag där Svante innehar 25 styrelseposter. Svante är delägare och styrelseledamot i Atlantfonder. Svante är Civilingenjör med examen från Linköpings tekniska högskola.

 

Karin Claesson, 1974, Ledamot

Karin är advokat och delägare i Advokatfirman Evander HB med särskild kompetens inom kapitalmarknadsrätt, innefattande bl.a. tillstånds- och tillsynsfrågor, regelefterlevnad och riskhantering.

Hon har tidigare varit verksam som advokat och biträdande jurist på Hökerberg & Söderquist Advokatbyrå KB samt som Compliance Officer hos Aqurat Fondkommission AB. 

Karin innehar totalt 4 styrelseuppdrag, och förutom engagemanget i GCC Capital AB är det F Wachtmeister & Partners AB, Promercantum AB och Advokatfirma Claesson & Ståhl AB.

 

Johannes Nyberg, 1971, Ledamot 

Johannes är VD i fastighetsbolaget Skandrenting AB, styrelseordförande i Cryonite AB gruppen med dotterbolag, styrelseledamot i Raiffeisen Leasing Nordic AB samt Skandrenting AB koncernen med dotterbolag mfl. Johannes innehar totalt 43 styrelseposter i bolagsgrupperna.

Johannes har lång erfarenhet av bank-och finansverksamhet på ledande positioner samt som styrelseledamot i flera banker och kreditinstitut. Johannes har tidigare styrelseerfarenhet från bl.a. Collector Bank AB, bolag inom den österrikiska bankkoncernen Raiffeisen Bank International, ordförande i Silvandersson gruppen och Oscar Properties AB

Johannes är civilekonom vid Uppsala Universitet och har studerat på Queens University, Commerce program School of Business, samt studier i ekonomi vid Humboldt Universitet.

 

Ledning


Christoffer Wildeke, 1978, VD.

Erfarenhet från bl.a. Exceed Marknad och Finans AB, Ålandsbanken Sverige AB och Silvandersson Sweden AB. Delägare i Svensk Pedagogik AB. Grundare till och styrelseledamot i Nordisk Primärvårdspartner AB. Styrelseledamot i Lideta AB.


Andreas Tegnér, 1980, vVD.

Drygt 10 års erfarenhet från Bank och Finans via Ålandsbanken Sverige AB och Marginalen Bank Bankaktiebolag med fokus inom finansiering och ledningsarbete. Grundare av- och styrelseledamot i Ateg Invest AB.
 

GCC CAPITAL AB – FILIAL I FINLAND
 
Petri Matikainen, 1976, Filialchef.

14 års relevant branscherfarenhet via bl.a. Citibank, Nordax Finans och Avida Finans. 

 

Kontrollfunktioner
 

Riskkontrollfunktion

Ansvarig för funktionen för riskkontroll utses av styrelsen och är direkt underställd VD. Funktionen är oberoende och självständig gentemot den operativa verksamheten. Funktionens granskningar innefattar analyser av vilka risker som verksamheten är förknippad med samt hur befintliga och förväntade riskfaktorer hanteras i den löpande verksamheten. Funktionens granskningar genomförs enligt en av styrelsen årligen fastställd granskningsplan. Ansvarig för funktionen rapporterar sin bedömning av bolagets risker till styrelsen. Rapportering sker minst kvartalsvis och lämnas såväl skriftligen som muntligen.
 

Regelefterlevnadsfunktion

Ansvarig för funktionen för regelefterlevnad utses av styrelsen och är direkt underställd VD. Funktionen är oberoende och självständig gentemot den operativa verksamheten. Funktionen ansvarar för att den tillståndspliktiga verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regelverk. Funktionen lämnar råd och stöd till bolagets medarbetare och styrelse avseende de lagar, förordningar och interna regler som reglerar den tillståndspliktiga verksamheten. Funktionens granskningar genomförs enligt en av styrelsen årligen fastställd granskningsplan. Ansvarig för funktionen rapporterar gjorda bedömningar och iakttagelser till styrelsen. Rapportering sker minst kvartalsvis och lämnas såväl skriftligen som muntligen.
 

Intern revision

Funktionen för internrevision utses av och är direkt underställd styrelsen. Funktionen är oberoende och självständig gentemot den operativa verksamheten. Internrevisionen granskar och utvärderar bl.a. funktionen för riskkontroll och regelefterlevnad samt bolagets riskhantering. Internrevision genomförs enligt en av styrelsen årligen fastställd revisionsplan. Planen syftar till att beskriva internrevisionens inriktning och insatser kopplade till preciserade riskområden. Dessa riskområden grundar sig på utförd riskanalys. Internrevisionen ska minst årligen rapportera till styrelsen. Bolagets internrevisorer är Mazars SET.
 

Bolagsstyrning
 

Bolaget styrs av såväl externa som interna regelverk. Externt genom lagar, förordningar och föreskrifter. Internt genom bolagsordning, styrelsens arbetsordning, policies, instruktioner och rutiner.

Bolagsstämman utser styrelseledamöter och externrevisorer, fastställer årsredovisningar, beslutar om dispositioner beträffande bankens vinst eller förlust, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och VD samt fastställer arvoden åt styrelsen och externrevisorer.

Styrelsen utser styrelseordförande, verkställande direktören (VD), utskott samt ansvar för att bolaget har funktioner för Internrevision, Regelefterlevnad och Riskkontroll.

Styrelsen rapporterar till bolagsstämma. Compliancefunktionen och Riskfunktionen rapporterar till VD och Styrelse. Internrevisionen rapporterar till VD, Styrelse och Externrevisionen.

VD:s arbete regleras huvudsakligen i aktiebolagslagen och i styrelsens VD-instruktion samt fastställda policys. VD ansvarar för att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande i den dagliga operativa verksamheten. VD rapporterar löpande till styrelsen. 

Övriga funktioner rapporterar direkt till ledningen på månadsbasis och är indelade i affärsområdena Företag Norden, Konsumentkredit Sverige, Factoring Sverige, Factoring Finland och Konsumentkredit Finland, respektive stödfunktionerna Ekonomi och IT/Administration.

Bolagets policy rörande intern styrning och kontroll hittar du i pdf-format nedan.

KONTAKTA OSS
  • *
  • *


FINANSIELL INFORMATION
TitelKategoriStorlek
PDFBilaga 1 ErsättningspolicyÖvrigt228,82 Kb
PDFIntern Styrning och KontrollÖvrigt194,98 Kb
PDFGCC ErsättningspolicyÖvrigt104,58 Kb
PDFGCC ErsättningspolicyÖvrigt137,37 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group Q2 20192019181,21 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group Q1 20192019179,31 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q2 20192019203,14 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q1 20192019179,42 Kb
PDFDelårsrapport 20192019914,85 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q1-Q2 2018201825,36 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q1 2018201820,29 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group Q1-Q2 2018201821,73 Kb
PDFÅrlig information om risk- och kapitalhantering 20182018497,71 Kb
PDFRisk och kapitalrapport 2017-12-312018322,83 Kb
PDFÅrsredovisning 2018201813,80 Mb
PDFPelare 3 GCC Capital AB 2018-Q42018179,44 Kb
PDFDelårsrapport 201820182,79 Mb
PDFPelare 3 GCC Capital Group 2018-Q3201860,70 Kb
PDFPelare 3 GCC Capital Group 2018-Q42018179,19 Kb
PDFPelare 3 GCC Capital AB 2018-Q3201874,93 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group Q1 2018201821,02 Kb
PDFÅrsredovisning 2017201723,48 Mb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group Q1-Q4 20172017142,12 Kb
PDFDelårsrapport 201720171,56 Mb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Q1-Q4 20172017141,07 Kb
PDFÅrsredovisning 2016201617,30 Mb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group Kapitaltäckning 20162016127,93 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Likviditetsrapport 20162016200,09 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital AB Kapitaltäckning 20162016114,86 Kb
PDFGCC Capital AB Risk- och kapitalrapport2016618,60 Kb
PDFDelårsrapport 20162016180,63 Kb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group Likviditetsrapport 20162016199,37 Kb
PDFDelårsrapport 20152015187,34 Kb
PDFÅrsredovisning 201520152,34 Mb
PDFInformation om ersättningssystem GCC Capital AB avseende räkenskapsår 20152015105,54 Kb
PDFGCC Offentliggörande 201520151,14 Mb
PDFOffentliggörande GCC Capital Group 201520151,14 Mb
PDFÅrsredovisning 201420141,73 Mb
PDFDelårsrapport 20142014197,29 Kb
PDFPeriodisk information GCC Capital Group 2014201426,97 Kb
PDFPeriodisk information GCC Capital AB 2014201427,39 Kb
PDFÅrsredovisning 201320131,66 Mb
PDFDelårsrapport 201320131,97 Mb
PDFÅrsredovisning 201220127,62 Mb
PDFDelårsrapport 20122012416,16 Kb
PDFÅrsvis information 2012201272,13 Kb
PDFÅrsredovisning 20112011846,63 Kb
PDFDelårsrapport 201120114,06 Mb
PDFÅrsredovisning 201020106,74 Mb