X
 

Bättre kundupplevelse på ditt sparkonto!

 

Tidigare GCC Capital AB har bytt namn till Brocc Finance AB. Därför har vi även bytt namn på ditt sparkonto och uppdaterat det med en bättre kundupplevelse på Mina Sidor under Brocc.se. Där kan du hitta ditt sparengagemang och kundbild efter inloggning med BankID.
 

Det går inte längre att ansöka om ett konto här. Om du som sparkund vill ansöka om ett nytt konto ansöker du istället på Brocc.se under ‘spara’/‘öppna sparkonto’.
 

 

Har du frågor kring detta är du välkommen att mejla oss till help@brocc.se eller ringa 08-50 12 15 80.

 

 
Villkoren för ditt sparkonto blir "Allmänna villkor Brocc Spar 2022-05-16" från och med 2023-01-30. Villkoren hittar du längst ner på Brocc.se/spara under "Dokument och produktinformation".

 

 

FATCA & CRS

 

Nya lagar har trätt i kraft gällande informationsutbyte. Sverige och USA undertecknade i augusti 2014 ett avtal om informationsutbyte för skatteändamål, baserat på den amerikanska skattelagen FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act. Avtalet har genomförts i svensk lag och trädde i kraft den 1 april 2015. Samtliga finansiella institut måste inhämta information från sina kunder om eventuell skattskyldighet i annat land än i Sverige.

 

Från och med 1 januari 2016 trädde lagen i kraft gällande en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (CRS).

 

I samband med att du öppnar ett konto hos GCC Capital AB ombeds du att lämna ditt skatteregistreringsnummer. Ett skatteregistreringsnummer, Tax Identification Number (TIN), är ett identifikationsnummer för skattebetalare eller en funktionell motsvarighet till det om ett sådant nummer saknas. De flesta länder utfärdar skatteregistreringsnummer eller TIN. I Sverige används personnummer eller organisationsnummer som skatteregistreringsnummer. Information om utformningen av skatteregistreringsnummer i olika jurisdiktioner/stater finns på OECD:s webbplats som du når genom att klicka här

 

FATCA 

FATCA är en amerikansk lagstiftning som innebär att finansiella företag i Sverige måste lämna uppgifter till svenska Skatteverket om kontohavare som är amerikansk medborgare och/eller på annat sätt har skatterättslig hemvist i USA. Svenska Skatteverket kommer att rapportera uppgifterna vidare till den amerikanska skattemyndigheten. Du anses generellt ha amerikansk hemvist om du är bosatt i USA, är en amerikansk medborgare (inklusive personer med dubbelt medborgarskap), har ett giltigt arbetstillstånd (sk. Green card holder) eller annan permanent rätt att vistas i USA. Om du anses ha hemvist i USA kan du vara skyldig att betala skatt i USA. Behöver du hjälp och har frågor kring FATCA och skattelagstiftningen, rekommenderar vi att du vänder dig till en skatterådgivare. 

 

Läs mer om FATCA här: 

Bankföreningen 
Skatteverket 
IRS 

 

CRS 

CRS står för Common Reporting Standard och är en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. I Sverige regleras finansiella instituts skyldigheter med anledning av CRS i lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Lagen innebär att svenska finansiella institut måste inhämta information från sina kunder avseende eventuell skattskyldighet i annat land/länder. GCC Capital AB är som sådant svenskt finansiellt institut skyldig att följa denna lag. GCC Capital AB är skyldig att identifiera kontohavarens skatterättsliga hemvist, och översända vissa uppgifter till Skatteverket. 

 
Utbyte av information 

CRS har som syfte, att genom ett automatiskt utbyte av information mellan de deltagande länderna i CRS samarbetet, förhindra att kontohavare kringgår skatt med hjälp av internationella placeringar och depositioner. Reglerna innebär att finansiella institut är skyldiga att rapportera kundens namn, adress och skatteregistreringsnummer samt kontonummer och kontosaldon till Skatteverket för de kunder som är skattskyldiga i andra länder. 

 
Samtliga kunder omfattas 

Samtliga kunder omfattas av CRS. Alla kunder med skatterättslig hemvist i annat land än Sverige och USA omfattas av CRS. CRS innebär att bankerna i Sverige måste fastställa vilka av deras kunder som är skattskyldiga i något annat land förutom Sverige och USA samt därefter lämna ut uppgifter om deras kontosaldon till Skatteverket en gång om året. En kund som har skatterättslig hemvist i flera länder genom exempelvis dubbelt medborgarskap måste uppge samtliga länder där denne har skatterättslig hemvist. 

 
Vad innebär CRS? 

CRS innebär att finansiella institut i Sverige måste fastställa vilka av deras kunder som är skattskyldiga i något annat land förutom Sverige och USA samt därefter lämna ut uppgifter om deras kontosaldon till Skatteverket en gång om året. Eftersom CRS har blivit lag i Sverige, måste GCC Capital AB följa CRS. Det innebär att samtliga kunder, både befintliga och nya, måste bekräfta om de har skatterättslig hemvist i ett annat land. Därför måste samtliga kunder hos GCC Capital AB intyga på heder och samvete om de är skattskyldiga i enbart Sverige eller skattskyldiga i andra länder. Om GCC Capital AB gör bedömningen att det är nödvändigt för att säkerställa kundens uppgifter om skatterättslig hemvist kan GCC Capital AB komma att kontakta berörda kunder och be om ytterligare information. 

 
Ersätter CRS andra länders skattelagar? 

Nej, CRS påverkar inte de övriga skattelagar eller andra länders skattelagar som du måste följa som privatperson. Behöver du hjälp och har frågor kring CRS och skattelagstiftningen, rekommenderar vi att du vänder dig till en skatterådgivare. 

 
Vem kommer att ta del av de uppgifter som jag lämnar till GCC Capital AB? 

GCC Capital AB är skyldiga att lämna ut uppgifter som kunders namn och adressuppgifter, kontonummer och saldo samt skatteregistreringsnummer till Skatteverket. 

 
Påverkas jag endast om jag är bosatt utomlands? 

Nej. Det finns flera villkor för att en person ska anses vara skattskyldig i något annat land än Sverige och de finansiella instituten måste undersöka dem alla. Kunder som har konton och uppfyller något av dessa villkor kan kontaktas av GCC Capital AB och uppmanas att lämna ytterligare information: 


• Bostadsadress i något annat land än Sverige i vårt kundregister 
• Telefonnummer i något annat land än Sverige i vårt kundregister 
• Har lämnat fullmakt till en person med adress i något annat land än Sverige 

 

Observera att de finansiella instituten är skyldiga att gå igenom sina kundregister och söka efter personer som är skattskyldiga i något annat land än Sverige. Det kan därför hända ibland att vi kontaktar kunder som faktiskt inte är skattskyldiga i något annat land än Sverige. 

 
Gäller CRS bara GCC Capital AB? 

Nej, alla finansiella institut i Sverige måste följa CRS. 

 

Hur meddelar jag förändringar gällande medborgarskap, skatterättslig hemvist och skattenummer? 

Genom att logga in med BankID på hemsidan. Beroende på ändringens omfattning kan GCC Capital AB komma att begära in dokumentation som styrker förändringen. 

 
Vad händer om jag inte lämnar de begärda uppgifterna? 

GCC Capital AB är ett kreditmarknadsbolag med tillstånd att driva finansieringsrörelse och står under tillsyn av Finansinspektionen. Enligt våra allmänna villkor för sparkonto ska kontohavaren på begäran från bolaget inkomma med uppgifter som bolaget är skyldig att inhämta enligt lag eller andra författningar. För det fall kontohavaren inte fullgör sina förpliktelser enligt kontoavtalet kan sparkontot komma att avslutas. 

 

Läs mer om CRS:

Skatteverket 
OECD 
 

KONTAKTA OSS